Odbiór odpadów komunalnych

Jak klasyfikujemy odpady komunalne?

Określenie “komunalne” używany w kontekście odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych, przy czym nie dotyczą one pojazdów wycofanych z eksploatacji czy specyficznych odpadów niebezpiecznych (np. pochodzących od innych wytwórców odpadów). Warto przy tym pamiętać, że wytwórcami odpadów komunalnych są nie tylko gospodarstwa domowe, ale również obiekty takie jak przedsiębiorstwa handlowe czy usługowe, zakłady rzemieślnicze, placówki szkolne, firmy przemysłowe itd.

W praktyce odpady komunalne oddawane przez użytkowników mogą być różne pod wieloma względami, ale przede wszystkim odróżniają się ilością, wielkością oraz składem. Te właściwości z kolei bardzo często zależą przede wszystkim od specyfiki miejsca powstawania. Co ciekawe, ilość odpadów komunalnych zależy nawet od stopnia zamożności danej społeczności lokalnej. Odbiorem odpadów komunalnych zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa działające na danym terenie, które świadczą usługi komunalne na rzecz danej społeczności.

Najważniejsze rodzaje odpadów

  • Odpady komunalne. Powstają w gospodarstwach domowych, ale również w obiektach, w których nie występują materiały niebezpieczne pochodzące od innych wytwórców odpadów, a swoim charakterem i składem są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.
  • Odpady biodegradowalne. Są to odpady, które podlegają tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi przy udziale mikroorganizmów. Do odpadów komunalnych biodegradowalnych zaliczamy m.in. papier i tekturę, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady z terenów zielonych (np. liście, gałęzie, trawa), odpady kuchenne i ogrodowe (np. resztki żywności), drewno.
  • Odpady zielone. Są to części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
  • Odpady wielomateriałowe. Są to przede wszystkim różnego rodzaju opakowania, które powstały z przynajmniej dwóch różnych materiałów, a których nie da się rozdzielić ręcznie lub z zastosowaniem prostych metod mechanicznych. W przypadku odpadów komunalnych zaliczamy do nich m.in. kartony po sokach czy produktach mlecznych, torebki po przyprawach itp.
  • Odpady niebezpieczne. Są to różnego rodzaju odpady toksyczne, zakaźne, radioaktywne, łatwopalne lub w jakikolwiek inny sposób stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub organizmów żywych. W przypadku odpadów komunalnych do niebezpiecznych możemy zaliczyć m.in. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki (także opakowania po lekach), szczególnie groźne chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itp.
  • Odpady wielkogabarytowe. To wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na swoje duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do standardowego pojemnika na odpady. Są to głównie meble domowe, m.in. stoły, krzesła, tapczany, wózki, materace itd.