Jesteś tutaj: Strona główna RODO

ZUK w Świeciu – Ochrona Danych OsobowychINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,Dz. Urz. UE L 119/1), dalej zwanym RODO,  informujemy, iż:
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych jest  Zakład Usług Komunalnych Sp. z  o.o., ul. Ciepła 4, 86-100  Świecie, NIP:  559-10-04-882,  REGON: 091054304,   tel.:  52 3312778,  e-mail: sekretariat@zuk-swiecie.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@zuk-swiecie.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu:
a)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności, a także wystawianie faktur, dokumentów księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, archiwizacja dokumentów,
2)    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, badanie poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora i określania jakości usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).
Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy (o ile Państwo takie osoby wskazali), będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f),  w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych związanych z realizacją umowy, w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, nr służbowego telefonu, służbowy adres email.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (ubezpieczeniowe, pocztowe, podatkowe, księgowe, podmioty świadczące pomoc informatyczną, prawną, audytową, windykacyjną).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Okres czasu, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, archiwalnych) będą przechowywane przez okres określony odrębnymi przepisami prawa.
W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopi, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:sekretariat@zuk-swiecie.pl, listownie lub osobiście za pośrednictwem adresu siedziby Spółki.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji zlecenia/usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku udostępniania przez Panią/Pana do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu danych osobowych Państwa pracowników, współpracowników, pełnomocników, wspólników lub innych osób, ZUK Sp. z o.o. w Świeciu prosi o poinformowanie tych osób o informacjach określonych powyżej oraz że są Państwo źródłem, od którego ZUK Sp. z o.o. w Świeciu pozyskała ich dane.

Obsługiwane gminy