logo
Jesteś tutaj:

ZUK w Świeciu – Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu,
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, NIP: 559-10-04-882, REGON: 091054304.
Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: sekretariat@zuk-swiecie.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1)    na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
a)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
2)    na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
•    posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
•    zabezpieczenia lub dochodzenia  ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji),
•    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) - 6 lat od zakończenia realizacji umowy,

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi
profilowania.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Obsługiwane gminy

Jesteśmy na Facebooku