logo
Jesteś tutaj:

ZUK w Świeciu – Ochrona Danych Osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu,
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, NIP: 559-10-04-882, REGON: 091054304.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@zuk-swiecie.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności Spółki, a także wystawianie faktur, dokumentów księgowych i podatkowych,
2)    na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe, podatkowe, księgowe, zarządzania jakością, windykacyjne).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Okres czasu, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone. Administrator danych gwarantuje, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, archiwalnych) - przez okres określony odrębnymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:sekretariat@zuk-swiecie.pl, listownie za pośrednictwem adresu siedziby Spółki, telefonicznie numer 52 3312778 lub udaj się do naszej siedziby.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji zlecenia/usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi
profilowania.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Obsługiwane gminy

Jesteśmy na Facebooku