Zuk w Świeciu

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ,Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05. 2016 r.) – dalej zwane RODO,  informujemy, iż:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Zakład Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o., ul.  Ciepła  4,  86-100   Świecie,  NIP:  559-10-04-882,  REGON:  091054304,   tel.:  52 3312778,      e-mail: sekretariat@zuk-swiecie.pl
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Panią Natalię Zielińską, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 52 3312778, e-mail: iod@zuk-swiecie.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu:
a)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności, a także wystawianie faktur, dokumentów księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, archiwizacja dokumentów,
2)    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, badanie poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora i określania jakości usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny).
Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy (o ile Państwo takie osoby wskazali), będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f),  w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych związanych z realizacją umowy, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, nr służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (ubezpieczeniowe, pocztowe, podatkowe, księgowe, podmioty świadczące pomoc informatyczną, prawną, audytową, windykacyjną).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Okres czasu, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora,(np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, archiwalnych) będą przechowywane przez okres określony odrębnymi przepisami prawa.
W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopi (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych, (jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email:sekretariat@zuk-swiecie.pl, listownie lub osobiście za pośrednictwem adresu siedziby Spółki.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy/ realizacji zlecenia/usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku udostępniania przez Panią/Pana do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie danych osobowych Państwa pracowników, współpracowników, pełnomocników, wspólników lub innych osób, ZUK Sp. z o.o. w Świeciu prosi o poinformowanie tych osób o informacjach określonych powyżej oraz że są Państwo źródłem, od którego ZUK Sp. z o.o. w Świeciu pozyskała ich dane.

 MONITORING WIZYJNY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Świeciu przy ulicy Ciepłej 4 informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu informuje osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz pracowników, iż:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, e-mail: sekretariat@zuk-swiecie.pl, tel. kontaktowy: 52 3312778;
2/ Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Panią Natalię Zielińską, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:tel.523312778,e-mail:iod@zuk-swiecie.pl.
3/ Monitoring wizyjny w ZUK w Świeciu został wprowadzony w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na terenie monitorowanym;
4/ Monitoringiem wizyjnym na terenie ZUK Sp. z o.o. w Świeciu oraz wokół ZUK w Świeciu objęte są: plac wjazdowy (manewrowy) i drogi dojazdowe, place parkingowe,  stanowiska warsztatu, wejścia do budynków A i B, magazyn odpadów;
5/ podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeks pracy);
6/ dane osobowe przetwarzane są w zakresie Pani/Pana wizerunku;
7/ odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług serwisowych;
8/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
9/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń;
10/ przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
11/ przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
12/ udostępnienie do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego ZUK w Świeciu. Poruszanie się po terenach ZUK w Świeciu objętych monitoringiem wizyjnym, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego;
13/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.